Gerb. tėveliai, informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee/asr ir Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr.1-303) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/57f462011ac311eaa4a5fa76770768ee

 

„DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313  

 

Nacionaliniai