Lopšelis-darželis „Gilužis“ yra Lietuvos Respublikos švietimo sistemos sudedamoji dalis bei Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo tiekėjų tinklo dalis, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais, įstaigos nuostatais bei įstaigos metiniu veiklos planu.

Darželį lanko 337 vaikai.

Lopšelyje-darželyje veikia 16 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 9 ikimokyklinio amžiaus, 4 priešmokyklinio amžiaus grupės. Įstaigoje vyrauja vieno amžiaus vaikų grupės. Vienos grupės filialas įsikūręs adresu –  Pajautos g. 5, Vilnius, nuo 2018 m. spalio 1 d. atsidarė antras trijų grupių filialas adresu  – Įsruties g. 30, Vilnius. Įstaigą lanko 337 įvairių tautybių, mišrių šeimų vaikai. Su jais dirba 36 pedagogai, turintys didelę savo veiklos patirtį, mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui.

Siekiant stiprinti ugdytinių sveikatą bei skatinti jų domėjimąsi fiziniu aktyvumu, kūno priežiūra, grūdinimusi bei mokyti vaikus plaukti įstaigoje veikia baseinas, kurį aktyviai lanko 3-7 m. amžiaus grupių vaikai. Veiklas baseine organizuoja plaukimo instruktorė. Kūno kultūros  užsiėmimus vaikams veda fizinio ugdymo mokytojas.

Šeimoms, auginančioms vaikus, kurie turi kalbos ir komunikacinių sutrikimų, pagalbą ir konsultacijas teikia logopedė.

Muzikinių bei meninių žinių vaikams teikia meninio ugdymo pedagogė.

Psichologinę pagalbą šeimai teikia bei konsultuoja tėvus psichologė. Vaikams, turintiems specialiųjų poreikių integruotis grupėje padeda mokytojo padėjėjas.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojoms vaikais rūpintis padeda padėjėjos.

Maisto paruošimu nuolat rūpinasi virtuvės darbuotojos. Jų kokybę prižiūri dietistė. Taip pat, darželyje yra techninis personalas, kuris rūpinasi lopšelio – darželio aplinka, švara bei vaikų saugumu.

 

KONTAKTAI:
Lopšelis-darželis „Gilužis“

Vydūno g. 11A, 06208 Vilnius
Kodas 190028324 (ne PVM mokėtojas)
Tel. nr. (8 5) 230 7630; (8 5) 240 6172
el. p. rastine@giluzis.vilnius.lm.lt;
Darbo laikas: 06.30 – 18.30 val.

Įstaigos finansinės apskaitos tvarkymą vykdo biudžetinė įstaiga „Skaitlis“