Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gilužis“ karantino laikotarpiu vykdomas nuotolinis ugdymas  ikimokyklinėms ir priešmokyklinėms grupėms. Vaikams  toliau taikomas mišrus ugdymas: vaikams, kurie lanko darželį – ugdymas organizuojamas įprastu būdu, o  namie esantiems vaikams – užtikrinamas nuotolinis ugdymas.

  1. Mokytojai ir ugdytinių tėveliai/globėjai bendru susitarimu naudoja šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas:

pokalbių svetaines: Facebook uždaras grupes, Messenger, Viber, Zoom, elektroninį paštą, dalijasi SMS žinutėmis, poreikiui esant ir kitas ryšio priemonių aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą informaciją.

  1. Mokytojai nuotoliniam ugdymui(si) naudoja įvairias skaitmenines platformas (Padlet, Microsoft Teams, Youtube, ir kt.) siunčia ugdytiniams užduotis bei kitas ugdymo(si) akimirkas.
  2. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su tėveliais, prašome grįžtamojo ryšio: įkelti vaikų darbelių ar kitos pažintinės veiklos nuotraukų, komentarų, filmuotos medžiagos, užrašant vaikų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojai matytų ir galėtų įvertinti rezultatus, įtraukiant į bendrą vaikų pasiekimų vertinimo aplanką.
  3.  Vaiku-ugdymo-namuose-infografikas padės vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio.
  4. Mokytojai ir tėvai laikosi nuotolinio darbo etiketo bei asmens apsaugos duomenų taisyklių.
  5. Švietimo pagalbos specialistų, meninio ugdymo pedagogės, kūno kultūros specialisto ir visuomenės sveikatos specialistės veiklos bei rekomendacijos yra patalpintos darželio interneto svetainėje. Rekomendacijas švietimo pagalbos specialistai teikia telefonu ar elektroniniu paštu.

Nuotolinis ugdymas yra organizuojamas pagal Vilniaus  lopšelio-darželio „Gilužis“ Ikimokyklinio ugdymo programą, vaikų ugdymo  turinys modeliuojamas ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų  aprašu.

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas remiantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Patvirtintas Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gilužis”  Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprasas.

 

Pagal 2021 m. sausio 14 d. pedagogų tarybos nuotolinio (Zoom platformoje) posėdžio protokolą Nr. PT-01, grupių nuotolinis ugdymas organizuojamas pateiktose skaitmeninėse aplinkose:

Eil.

Nr.

Grupė

Vaikų amžius

Su grupės bendruomene suderinta nuotolinio ugdymo internetinė aplinka

1.      

„Paukštelių“

Priešmokyklinė 6-7 m.

Padlet, Facebook, Mesenger, individualūs skambučiai

2.      

„Bitučių“

Priešmokyklinė 6-7 m.

Mesenger, el.paštas

3.      

„Kačiukų“

Priešmokyklinė 6-7 m.

Zoom, Mesenger, individualūs skambučiai

4.      

„Drugelių“

Priešmokyklinė 6-7 m.

Mesenger, individualūs skambučiai

5.      

„Obuoliukų“

Ikimokyklinio 5-6 m.

Individualūs skambučiai, SMS, Mesenger

6.      

„Meškučių“

Ikimokyklinio 5-6 m.

Mesenger, elektroninis paštas, individualūs skambučiai

7.      

„Kiškučiai“

Ikimokyklinio 5-6 m.

Facebook, Mesenger, elektroninis paštas

8.      

„Skruzdėliukų“

Ikimokyklinio 4-5 m.

Youtube, Facebook, Mesenger

9.      

„Pagrandukų“

Ikimokyklinio 4-5 m.

Individualūs skambučiai, elektroninis paštas

10.   

„Saulučių“

Ikimokyklinio 4-5 m.

Padlet, Facebook, Mesenger,

11.   

„Nykštukų“

Ikimokyklinio 3-4 m.

Zoom, Facebook, Mesenger, individualūs skambučiai

12.   

„Boružėlių“

Ikimokyklinio 4-5 m.

Mesenger, Youtube

13.   

„Pelėdžiukų“

Ikimokyklinio 4-5 m.

Facebook, Mesenger, individualūs skambučiai

14.   

„Aitvariukų“

Ankstyvojo 1,5-3 m.

Facebook, individualūs skambučiai

15.   

„Spinduliukų“

Ankstyvojo 1,5-3 m.

Facebook, individualūs skambučiai

16.   

„Žirniukų“

Ankstyvojo 1,5-3 m.

Facebook, individualūs skambučiai