Karantino ar infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpiu Vilniaus lopšelyje-darželyje „Gilužis“ gali būti vykdomas nuotolinis arba mišrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Tokiais atvejais vaikams, kurie lanko darželį – ugdymas organizuojamas įprastu būdu, o  namie esantiems vaikams – užtikrinamas nuotolinis ugdymas (vadovaujantis Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ direktoriaus 2021-01-15  įsakymu Nr. V-05 patvirtintu aprašu, žr.  Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprasas.)

Mokytojai ir ugdytinių tėveliai/globėjai bendru susitarimu naudoja nuotoliniam ugdymui(si) tinkamas aplinkas ir priemones (Padlet, Facebook, Mesenger, Viber, elektroninį dienyną, elektroninį paštą, individualius skambučius ir kt.).

Nuotolinis ugdymas yra organizuojamas vadovaujantis Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ ikimokyklinio ugdymo programa, o priešmokyklinis ugdymas – Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.