Darželio taryba

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems ugdymo įstaigos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Ji numato darželio veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatoms, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai, iniciuoja darželio, tėvų ir visos bendruomenės bendradarbiavimą. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto darželio struktūros klausimus.

Sudėtis:

 • 4 įstaigos pedagogai;
 • 4 tėvų atstovai.

Pedagogų taryba

Nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.

Sudėtis:

 • Pirmininkas  – įstaigos direktorius;
 • direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • kiti darželyje dirbantys pedagogai ir darbuotojai.

Metodinė grupė

Savivaldos institucija skirta Darželio metodinei veiklai organizuoti. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui (arba tarybos rinktas pirmininkas).

Sudėtis:

 • 9 pedagogai;
 • plaukimo instruktorius;
 • meninio ugdymo pedagogas.

Tėvų komitetai

Renkami grupių tėvų susirinkime iš ne mažiau kaip 3 asmenų. Padeda spręsti vaikų ugdymo ir auklėjimo klausimus, organizuoti renginius, įgyvendinti grupės ir (ar) įstaigos inicijuojamus projektus.


Visuotinis tėvų susirinkimas

Šaukiamas direktoriaus iniciatyva 1-2 kartus per metus arba 1/5 tėvų reikalavimu.


Vaiko gerovės komisija

Sudėtis:

 • Pirmininkas – logopedas;
 • pirmininko pavaduotojas – psichologas;
 • nariai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui; sveikatos priežiūros specialistas; 2 pedagogai.

Atestacinė komisija

Sudėtis:

 • Atestacijos komisijos pirmininkas  – įstaigos direktorius;
 • įstaigos Profesinės sąjungos deleguotas atstovas  – 1 pedagogas;
 • pedagogų Tarybos deleguoti atstovai  – 4 pedagogai;
 • Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo skyriaus atsovas.