Darželio taryba

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems ugdymo įstaigos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Ji numato darželio veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatoms, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai, iniciuoja darželio, tėvų ir visos bendruomenės bendradarbiavimą. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto darželio struktūros klausimus.

Sudėtis – 4 įstaigos pedagogai, 4 tėvų atstovai.


Pedagogų taryba

Nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.

Sudėtis:

  • Darželio direktorė- pirmininkė
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • Kiti darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai

Metodinė grupė

Savivaldos institucija skirta Darželio metodinei veiklai organizuoti. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui (arba tarybos rinktas pirmininkas).

Sudėtis – pavaduotoja ugdymui, 6 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 1 priešmokyklinio ugdymo pedagogas, plaukimo instruktorė, meninio ugdymo pedagogė.


Tėvų komitetai

Padeda spęsti grupės veiklos ir vaikų auklėjimo klausimus. Renkami grupių tėvų susirinkime iš nemažiau kaip trijų asmenų.


Visuotinis tėvų susirinkimas

Šaukiamas direktoriaus iniciatyva 1-2 kartus per metus arba 1/5 tėvų reikalavimu.


Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas – logopedė, nariai: Direktorės pav. ugdymui, dietistė, 2 pedagogai.

 


Atestacinė komisija

Ona Šedbarienė – direktorė, atestacijos komisijos pirmininkė.

Laimutė Miežienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja- metodininkė,  delegavo pedagogų Taryba.

Jūratė Čabienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja- metodininkė,  delegavo pedagogų Taryba.

Vida Juršienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja- metodininkė, delegavo pedagogų Taryba.

Rūta Kazlauskienė –  ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja- metodininkė,  delegavo pedagogų Taryba.

Rima Jastremskienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji mokytoja, delegavo pedagogų Taryba.

Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo skyriaus atsovas.